Vedtekter

Vedtekter for Gaukereiret supporterklubb (Vedtatt ved første styremøte 07.11.2011)
§ 1 Navn og formål
Supporterklubbens navn er Gaukereiret.
a) Gaukereiret skal fremstå som en positiv, inkluderende, åpen og engasjert supporterklubb der alle som ønsker å bidra positivt skal være velkomne.
b) Hovedfokuset til Gaukereiret skal være å støtte Sandnes Ulf i medgang og motgang på og utenfor tribunen, og unngå alle former for sjåvinisme, pøbelopptreden, overdrevet alkoholforbruk, og andre forhold som kan forbindes negativt med byen, laget og supporterklubben.
c) Gaukereiret skal være en støttende supporterklubb for Sandnes Ulf, og på ingen måte oppføre seg nedsettende mot andre lag, dommere og andre supportere.
d) Vi skal sørge for at spillerne på gjestende lag i Sandnes og deres tilhengere, blir mottatt med respekt som byens og fotballklubbens gjester utenfor stadion og som motstandere på stadion.
e) Det oppfordres sterkt til bruk av Sandnes Ulf’s supporterutstyr på tribunen.
f) Arbeidet i Gaukereiret skal være av frivillig art, og ingen kan under noen omstendigheter ta ut lønn eller annen økonomisk gevinst.

§ 2 Organisasjon Gaukereiret skal bli, og skal være medlem, av Norsk Supporterallianse fra sesongstart 2012.

§ 3 Medlemmer Alle som aksepterer Gaukereirets regler og vedtekter, og har betalt årskontigenten, kan bli medlemmer i supporterklubben, med mindre de tidligere har blitt utestengt på grunn av brudd på reglementet. Styret plikter å føre elektroniske medlemslister og holde disse oppdatert. Styret kan vedta å utestenge medlemmer fra supporterklubben hvis de bryter en eller flere av følgende punkter: - Ikke betaler årskontigent - Smugler med seg alkohol eller andre narkotiske stoffer på kamp. - Ekstremt upassende oppførsel på tribunen - Påført Sandnes Ulf eller Gaukereiret unødvendige utgifter, bøter eller på andre måter skader Gaukereirets omdømme.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten betales forskuddsvis hver sesong. Priser for medlemsskap bestemmes av styret på årsmøtet   hvert år.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett ved årsmøter må man være fylt 16 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Gaukereiret, og som representant for Gaukereiret. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant for Gaukereiret. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Gaukereiret. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Gaukereirets tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå spesifikt av budsjett og regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til utvalg og organisasjoner der Gaukereiret skal være representert, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i Gaukereiret bør det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

§ 8 Inhabilitet Tillitsvalgte og oppnevnte representanter er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med enstigende part i oppstigende eller ned linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ, ved uenighet i utvalg eller komiteer kan styret endelig avgjøre inhabilitetsspørsmål. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at Gaukereirets interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Ved uklarheter anvendes NIFs lov § 2-7, og NIFs retningslinjer for § 2-7. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte og oppnevnte representanter som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9 Stemmegivning Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en   stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalgstemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtet Gaukereirets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år fra 2013 innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 4- fire ukers varsel direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen eller på Gaukereirets interne ttside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest e uke før årsmøtet. Alle Gaukereirets medlemmer med gyldig medlemskap, jfr  . §3, har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse – ved innkalling av nytt årsmøte er det nok med 3 – tre ukers varsel. På årsmøtet det kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 11 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Gaukereiret.

§ 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: • Behandle klubbens årsberetning • Behandle klubbens regnskap • Fastsette medlemskontingenten • Behandle innkomne saker • Foreta valg

Alle styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år ad gangen, halvparten skal være på valg hvert år. Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig. Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. Leder, nestleder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i § 9.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er vedtektsfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene   anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, strykes den med færrest stemmer framtil det foreligger en kandidat med over 50% av stemmene. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til Gaukereirets vedtekter.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte i Gaukereiret innkalles av Gaukereirets styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak på årsmøte i Gaukereiret. b) Dersom styret vedtar det. c) Skriftlig krav fra 1/3 av Gaukereirets medlemmer. Ekstraordinært årsmøte i Gaukereiret skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og  nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15 Gaukereirets styre Gaukereiret ledes og forpliktes av styret, som er Gaukereirets høyeste myndighet  mellom årsmøtene. Styret skal 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 2. Påse at Gaukereirets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet. Styret skal videre påse at Gaukereiret har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. Styret kan vedta at leder av komiteer/utvalg de oppretter har forslags- og talerett på styremøter. 4. Representere Gaukereiret utad. 5. Styret kan nedsette arbeidsutvalg og gi dem mandat. 6. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretning til årsmøtet om Gaukereirets anliggender, herunder styrets arbeid og oppfølging av forrige årsmøtes vedtak.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, det skal minimum avholdes 4 styremøter per år. Styremøter kan avholdes via telefon eller annen elektronisk kommunikasjon så sant det er mest formålstjenelig og alle styremedlemmer i utgangspunktet er invitert til å delta på den måten og alle rent teknisk kan delta. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer Gaukereiret skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i Gaukereiret, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Gaukereiret kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas  i forbindelse med årlig behandling av Gaukereirets organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9. Det er ingenting i veien for at styret får delegert fullmakt   til å opprette grupper, avdelinger og/eller komiteer det mener er nødvendig mellom årsmøtene. Grupper, avdelinger og/eller komiteers økonomiske forpliktelser hefter Gaukereiret, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller represen  tere Gaukereiret utad uten styrets godkjennelse.

§ 17 Vedtektsendring Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Gaukereiret etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Større endringer krever at en komité settes ned av et årsmøte, og at dens forslag behandles av neste ordinære årsmøte. De gjeldende vedtekter er i hovedsak basert på NIFs basislov for idrettslag, og ved konflikter vedrørende tolkning av disse skal NIFs retningslinjer for denne legges til grunn så langt disse passer.

§ 18 Oppløsning Oppløsning av Gaukereiret kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17. Hvis supporterklubben blir oppløst, noe som bare kan skje ved enstemmig enighet i styret ved et årsmøte, vil alle eiendeler og midler til supporterklubben brukes til spillerutvikling  i Sandnes Ulf. Ved konkurs anses Gaukereiret som oppløst. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>